Organisatie advies, Strategische procesbegeleiding en opleidingen West-Friesland
Naam
Vul hier uw naam in
Organisatie
Vul hier de naam van uw organisatie in
E-mailadres
Vul hier uw eigen email adres in waar de Strategie Express Service naar toe gestuurd kan worden
Adres
Geen verplicht veld
Woonplaats
Geen verplicht veld
Land
Geen verplicht veld
Telefoonnummer
Geen verplicht veld
Opmerkingen
U kunt hier uw vragen, opmerkingen of suggesties kwijt
Stuur ook aan email -adres
Een exemplaar van de Strategie Express Service wordt ook aan uw kennis doorgestuurd.
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
Taal
Van inspiratie tot hands on

  • “A well designed organization is not a stable solution to archieve but a development process to keep active” (Starbuck en Nystrom)

  • “Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort  van organisatie” (Henry Ford)

  • “Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn” (Albert Einstein)

  • “Wil je iemand echt een dienst bewijzen, dan help je haar of hem zichzelf te helpen” (Kets de Vries)

  • “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” (Zuid Afrikaans gezegde)

  • “Dingen veranderen voortdurend. Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst. Leef in het nu“ (David Baird)

  • “Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap” (Oosterse wijsheid)

  Abonneren

  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

  Strategie Express Service
  Twitter
  Taal/language/Sprache

  De Paul Cremers lezing 2015 had als titel "Ontketenen voor beginners, een stille revolutie in de zorg met grote gevolgen". Uitgesproken vanuit haar ervaring als patient door Machteld Huber, van oorsprong huisarts en nu o.a. onderzoeker van het Louis Bolk Instituut. Onderstaand is mijn samenvatting over anders denken over de essenties van gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie.

  Het is een verhaal, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaring, in drie delen:

  1. - de context en introductie van een nieuw begrip van gezondheid;
  2. - de uitwerking van positieve gezondheid;
  3. - hoe hiermee verder te gaan door (zorg) organisaties.

  1. Context en anders denken over gezondheid

  Betaalbaarheid van zorg voor meer en langer levende mensen leidde in 2015 tot drie grote transities. Gemeenten en burgers hebben hierbij een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Het slagen van deze veranderingen en de invulling van verantwoordelijkheiden vragen om het meer in samenhang ontwikkelen en inrichten van veerkrachtige systemen. Veerkracht die uitgaat van het vermogen van mensen en organisaties om zich aan te passen. Dus niet uitgaan van het hebben van gezondheid (gezond zijn) maar van het vermogen om zelf herstel positief te beïnvloeden. Want uit onderzoek blijkt dat twee op het eerste gezicht even gezonde mensen/organisaties toch verschillen in het omgaan met ziekten/disrupties. De ene organisatie is veerkrachtiger dan de andere. En hoe komt dat?

  Laten we eerst eens anders kijken naar het begrip gezondheid en dat toepassen op mens en organisaties. Als je gezondheid beschrijft als "een toestand van volledig lichamelijk , geestelijk en maatschappelijk welzijn" oftewel "een gezonde organisatie is volledig financieel gezond en vult klantwaarde en medewerkerswaarde volledig in", dan zal deze toestand er zelden zijn. Elke organisatie heeft dan constant "behandeling en advies" nodig, want het ideaal bestaat alleen als stip aan de horizon. De veerkracht en het vermogen om je aan te passen aan nieuwe situaties door zelfmanagement komt helaas slechts beperkt van de grond. Als je gezondheid zo beschrijft in termen van vermogen tot aanpassen, eigen regie kunnen voeren en de potentie om te groeien in de richting van doelen, dan komen we bij de dynamiek die de uitdagingen van deze tijd aankan.

  2. Een verkenning van de uitwerking

  Uit onderzoek naar draagvlak voor dit nieuwe begrip blijkt dat dit steeds groter wordt. Het zijn van een gezonde organisatie schuift van doel op naar middel om in staat te zijn leuke en zinvolle dingen te doen. Het is van belang om breder te kijken dan alleen financieel gezond. Organisaties gaan dan ook stappen zetten om op andere terreinen betekenisvol te zijn. Dit kan door eerst aan te geven hoe de organisatie op verschillende dimensies functioneert en zich af te vragen op welk punt de organisatie eventueel iets wil verbeteren. Dit is bij uitstek organisatiespecifiek. Vervolgens vraagt het om een goede keuze uit handelingsperspectieven, zodat de organisatie (eventueel begeleid) gericht iets aan haar situatie kan veranderen. 

  3. Hoe verder en wat vraagt dit van mens en organisatie

  'Positief gezonde organisaties' gaan dus verder dan aandacht voor preventie of behandeling. Het gaat over het bevorderen van veerkracht en betekenisvol zijn. En hoe dat gaat is ook verschillend per organisatie. Het gaat om willen en kunnen. Een organisatie die wil en kan, gaat zelf (vaak juist extra door begeleiding) aan de slag. Een organisatie die niet wil en niet kan is kwetsbaar. Hoe kom je dan bij het willen en het kunnen? Dat vraagt een eigen passende vorm, van communiceren en van zijn. Bijvoorbeeld door 'motivational interviewing', zodat organisaties in contact komen met wat echt belangrijk voor hen en omgeving is. Daar zit ook de kracht om daarvoor te gaan. Wat betekent dit voor een mens of een organisatie? En hoe pak je het aan? Een standaard aanpak is het vaak niet, terwijl aanpakken door mensen met vertrouwen wel enorm ondersteunt. En het besef en zichtbaar worden van ingesleten patronen die veranderd moeten worden. Ketens die doorbroken moeten worden, omdat zij niet bijdragen aan betekenisgeving. Coaching, dialoog, onderwijs, evalueren, visie zijn mogelijke ingredienten om ermee aan de slag te gaan. Voor veerkrachtige organisaties!

  Zingeving wordt gestimuleerd door ruimdenkendheid en fundamentele gesprekken. Arisoteles en Plato deden dat al eeuwen geleden. Dus zonder te versimpelen als de buitenwereld complexer lijkt te worden ter inspiratie enkele aflsuitende uitspraken:

  "Door mijn behandeling, vererger ik de ziekte." (Plato, Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.Chr.)

  "Wat men moet leren te doen, leert men door het te doen." (Aristoteles, Grieks filosoof 384 v.C. -322 v.C.)

   Henk Wokke, februari 2016

  Reacties

  De Stichting Paul Cremers organiseerde op 25 april 2012 haar 10de lezing. Ditmaal verzorgt door Prof. Dr. Harry Kunneman, hoogleraar sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In de lezing "Het moreel kapitaal in zorg en welzijn" is op blz. 52 de volgende passage opgenomen:

  "... dat onze samenleving hard nodig heeft om menswaardige antwoorden te ontwikkelen op de grote sociale, economische en ecologische uitdagingen van onze tijd. Om die gedachte handen en voeten te geven, sluit ik aan bij het werk van vernieuwende organisatie-denkers in ons land zoals Wierdsma, Boonstra, de Caluwé, Vermaak, Bekman en Kessels. Hun werk getuigt van de ingrijpende verschuiving die de afgelopen decennia in de organisatietheorie heeft plaatsgevonden: van verticale , top-down georienteerde perspectieven waarin positionele macht, planbaarheid en maximale efficiency van werkprocessen centraal staan, naar meer horizontale, betekenisgerichte perspectieven waarin de nadruk ligt op het realiseren van organisatiedoelen via gemeenschappelijke betekenisgeving, co-creatie en het faciliteren van reflexieve leerprocessen. Daarmee verschuift ook de rol van bestuurders en managers. In plaats van het inzetten van positionele macht met het oog op het bereiken van top-down vastgestelde organisatiedoelen, komt de nadruk te liggen op betekenisvol en inspirerend leiderschap en op het faciliteren en ondersteunen van het leer- en samenwerkingsvermogen van medewerkers in de confrontatie met steeds complexere uitdagingen. Andre Wiersma spreekt hier over co-creatie van verandering, gebaseerd op respect voor verschillen, 'tijdelijke werkbare overeenstemming'en het betreden van 'plekken der moeite'. "

  Reflectie: en gelijktijdig is het van belang de logica en aanpak van oude-organisatiedenkers zoals Potter, Mintzberg, Slywotsky en Morison te integreren in het strategie en organisatieontwikkelproces. En blijft van belang hoe de positionele kracht van directie, managers, medewerkers en stakeholders van de organisatie, juist vanuit hun positie bijdragen aan de strategieontwikkeling en implementatie van de organisatie. Oftewel samenspel, creativiteit met een vleug van genialiteit.

  Johan Crujff "Je moet schieten anders kun je niet scoren."

   

  Reacties